POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ

A continuació es descriu la Política de Gestió, que marca les directrius d’actuació de CONSTRUCCIONES FERRÁ TUR en un triple vessant: Gestió de la Qualitat, Gestió Mediambiental i Gestió de la Seguretat i Salut Laboral.

La nostra activitat s’emmarca dins el sector de la construcció. Actualment el nostre àmbit d’actuació és a nivell provincial, destacant les següents activitats:

El nostre equip tècnic i administratiu, que compta amb la titulació adequada i forma part de la nostra plantilla com a personal propi, ens permet d’afrontar obres de gran envergadura i assumir els compromisos de qualitat, seguretat i prevenció i protecció mediambiental exigits en l’actualitat, així com complir els terminis d’execució.

CONSTRUCCIONES FERRÁ TUR disposa de la Classificació atorgada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en Obres i Serveis.

CONSTRUCCIONES FERRÁ TUR assumeix els principis que conformen la seva política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral, concretats en:

Assoliment de la qualitat total, mitjançant l’aplicació de la millora contínua a tots els processos, que garanteixi el compliment de les expectatives dels clients en tots el serveis prestats, en base als següents postulats:

  • La satisfacció del client, complint les seves exigències i els terminis compromesos, constitueix la meta permanent de CONSTRUCCIONES FERRÁ TUR.
  • Inculcar als seus empleats una vocació de servei amb l’eficàcia i eficiència necessàries per a proporcionar un servei professional d’alta qualitat, adequat i a uns preus competitius.
  • La protecció activa de la salut i la seguretat dels seus empleats i de les seves instal·lacions i equips, com a principi bàsic per al desenvolupament de l’activitat, aconseguint uns processos i operacions segurs tant per a les persones integrades a l’empresa com per als clients i la societat en general.
  • La conservació del medi ambient, com  a funció assumida, liderada i gestionada per la primera línia directiva, tant pel que fa a la mateixa empresa com respecte del seu entorn social.
  • La direcció es compromet a avaluar i tenir en compte els efectes sobre el medi ambient a tots el projectes i serveis, introduint les millores necessàries, amb l’objectiu de protegir de forma eficaç les persones, les instal·lacions i l’entorn, ajudant d’aquesta manera a minimitzar la contaminació i les seves possibles conseqüències.
  • La Direcció es compromet a aportar els recursos humans i materials per a garantir una formació del personal de conformitat als aspectes de qualitat, seguretat i salut laboral i medi ambient, que faciliti la seva implicació en la interpretació i compliment dels procediments i instruccions elaborades a tal fi.
  • L’organització assumeix el compromís de compliment dels requeriments legals, normatius i altres que l’organització subscrigui en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient.
  • La Direcció de CONSTRUCCIONES FERRÁ TUR es compromet a prevenir la contaminació, aplicant als seus processos de funcionament principis de millora contínua, proporcionant la informació legalment exigible i prevista al sistema de gestió integrat.
  • Les operacions subcontractades ho seran amb el mateix èmfasi en la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut laboral.
  • La Direcció estableix objectius i metes viables, amb una periodicitat anual, i realitza un seguiment dels mateixos mitjançant els indicadors pertinents.